ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ: ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ…

Read Now
Load More That is All