Sri Raghavendra

'ಕಲಿಯುಗ ಕಾಮಧೇನು' ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು

ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರತಾಯಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರ 352ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾ…

Read Now
Load More That is All